شرکت تولیدات بتنی خیریه همدانیان (آقای نصیری ) | انجمن صنفی بتن اصفهان

آدرس کارخانه :

 جاده اصفهان تهران – مقابل کارخانه ابزاران 

آدرس دفتر :

 جاده اصفهان تهران – مقابل کارخانه ابزاران 

تلفن :

3804629
3804623

فکس:

3804629

3804623